Användningsvillkor


Allmänna anvisningar för användningsvillkoren

Användning av de Internet-sidor som erbjuds av företaget Herbert Waldmann GmbH Co.KG (nedan: "Waldmanns webbplats") är endast tillåten enligt användningsvillkoren nedan.

Dessa kompletteras i synnerhet av dataskyddsförklaringen (» fullständig dataskyddsförklaring).

Den information som finns på denna Internet-webbplats har tagits fram av oss med största möjliga noggrannhet. Den kontrolleras och uppdateras löpande. Likväl kan vi inte ta något ansvar för att vårt innehåll ständigt är tillgängligt, att det är korrekt, aktuellt och fullständigt. Vi går inte heller i god för att innehållet i detta Internet-erbjudande är lämpligt för användaren och hans/hennes ändamål. All bindande information, rådgivning, varje rekommendation eller förklaring från oss är enbart förbehållen för en individuell kommunikation.


Externa länkar

Vi gör inte på något sätt innehåll som tillhör andra leverantörer på Internet till vårt eget. Detta gäller även om denna vår webbplats har länkar till andra webbplatser ("links"). De länkade webbplatserna kontrolleras utan undantag av respektive webbplats ägare som dessutom har ansvaret för dem. Waldmann kan inte påverka den aktuella eller den framtida utformningen av resp. innehållet på de länkade sidorna. En ständig kontroll av de externa sidorna är inte möjlig eller önskvärd för oss utan att det finns konkret information om rättsstridigt innehåll.

Waldmann har kontrollerat respektive extern leverantörs främmande innehåll vid den första "länkningen" för att undersöka om det eventuellt kan förekomma lagbrott eller rättsstridigt innehåll. Vid den tidpunkt när länkarna skapades fanns det ingenting som tydde på att så var fallet.

Så snart Waldmann får reda på lagbrott - i synnerhet i form av rättsstridigt innehåll - kommer dessa länkar att tas bort utan dröjsmål.


Upphovsrätt/intellektuell egendom

Innehållet, utformningen och konstruktionen av vårt Internet-erbjudande (detta omfattar alla texter, bilder och denna webbplats layout) har upphovsrättsligt skydd. De namn och logotyper som visas tillhör företag inom "Waldmann-gruppen" eller övriga licensgivare och skyddas som sådana av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra yrkesmässiga skyddsrättigheter. Den information, de texter, märken, logotyper och det bildmaterial som vi använder får inte kopieras delvis eller i sin helhet, spridas, återges offentligt eller användas för affärsmässiga ändamål på något annat sätt överhuvudtaget utan att vi dessförinnan har lämnat ett uttryckligt, skriftligt tillstånd till detta. Dessutom krävs tillstånd av oss i förväg för placering av länkar på våra webbplatser. Vi förbehåller oss härmed uttryckligen rätten att ändra, komplettera, förkorta eller upphöra med vårt Internet-erbjudande när som helst.

Ord- och bildmärket "Waldmann" samt andra produktnamn, bilder och logotyper identifierar produkter från "Waldmann-gruppen" och är skyddade varumärken.

Ta kontakt med oss och ange syftet om du vill använda vår Internet-presentation utanför vår webbplats.


Typ av information

Utdrag ur tidningsartiklar som som innehåller webbplatsen illustrerar de aktuella experternas/redaktörernas eller de aktuella tidningarnas åsikt och sammanfaller inte nödvändigtvis med Waldmann-gruppens åsikter. Genom publiceringen bekräftar Waldmann inte att informationen är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar när det gäller detta.


Dataskyddsförklaring/personuppgifter

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar. Vi garanterar att vi hanterar alla personuppgifter som du lämnar till oss mycket konfidentiellt och inte överlämnar eller säljer dem till en tredje part. Dina personuppgifter sparas, används och behandlas elektroniskt hos oss endast under förutsättning att du godkänner detta för att vi ska kunna garantera dig vår omfattande service. För denna datalagring, liksom för insamling, behandling och användning av dessa data, gäller de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna i Tyskland. Läs om detta i vår » fullständiga dataskyddsförklaring.


Åtkomst till webbplatsen/användarregistrering

Användaren kan inte kräva av Waldmann att åtkomst eller att en registrering är möjlig när som helst. Företaget Waldmann har rätt att när som helst återkalla en redan tilldelad åtkomstbehörighet genom att spärra åtkomstmöjigheten utan att ange några skäl till detta.

Detta gäller i synnerhet om användaren inte lämnar sanningsenliga uppgifter i samband med en registrering, agerar i strid mot detta användningsvillkor eller har brutit mot tillämplig lagstiftning vid åtkomsten till eller användningen av Waldmanns webbplats.

Användaren informeras härmed om att han/hon när som helst skriftligt kan kräva att hans/hennes registrering tas bort. Företaget Waldmann tar i så fall bort användarens alla användardata och alla övriga sparade personuppgifter så snart dessa inte längre behövs.


Virusskydd

Företaget Waldmann strävar ständigt efter att hålla "Waldmanns webbplats" fri från virus. Företaget kan dock inte garantera virusfrihet. Användaren måste därför i sitt eget intresse säkerställa att han/hon vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och, i synnerhet, har ett antivirusprogram innan han/hon laddar ner.


Ansvar

Allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt på grund av användningen av denna webbplats utesluts härmed om dessa inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet.


Laga domstol och tillämplig lagstiftning

Som laga domstol avtalas Villingen-Schwenningen under förutsättning att användaren är affärsman enligt den tyska handelsbalken, juridisk person enligt den allmänna lagstiftningen eller en speciell fond enligt den allmänna lagstiftningen.

För tvister på grund av "Waldmann-gruppens" webberbjudande gäller tysk lagstiftning. Tillämpning av den enhetliga lagen om internationella köp av lös egendom av den 17.07.1973 och FN-avtalet om internationella köp av varor av den 11.04.1980 utesluts.


Version: 1 April, 2015