Informatie over gegevensbescherming

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor alle domeinen van Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, in het bijzonder voor www.waldmann.com en www.waldmann-images.com.

Onderaan deze verklaring inzake gegevensbescherming vindt u de links naar de specifieke informatie inzake de verzameling van persoonlijke gegevens conform art. 13 en 14 GDPR met betrekking tot de thema's „Contactformulier“ en "Foto-database".

Wij verzoeken u deze informatie over gegevensbescherming zorgvuldig door te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde gebruik maken van de onder cijfer I. vermelde contactgegevens.

I. Naam en contactgegevens van de functionaris verantwoordelijk voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze internetpagina's is:

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Germany
Phone: +49 7720 601 0
E-Mail: info@waldmann.com


vimopro GmbH
Warenburgstr. 5
78050 Villingen-Schwenningen

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder het boven vermelde adres (t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming) alsook onder datenschutz@waldmann.com.


II. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag en de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke medewerkers en de duur van de opslag

1. Algemene opmerkingen met betrekking tot de gegevensverwerking

Het gebruik van onze internetpagina's is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens slechts voorzover dit noodzakelijk is om ons internetaanbod en onze diensten aan te bieden. Voor zover u op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) vermeldt, geschiedt dit op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Zonder uw toestemming verwerken wij uw gegevens in principe alleen, indien het verkrijgen van uw toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens uitdrukkelijk toegestaan is door wettelijke voorschriften.

Rechtsgronden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • art. 6 par. 1 lid. a) GDPR, voorzover u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een bepaald doeleinde.

 • art. 6 par. 1 lid. b) GDPR, voorzover de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van onze contracten met u, alsook voor het uitvoeren van de precontractueel genomen maatregelen.

 • art. 6 par. 1 lid. c) GDPR, voorzover de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 • art. 6 par. 1 lid. f) GDPR, voorzover de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde en de bescherming van tegenstrijdige belangen en grondrechten van de betrokkene niet prevaleert.

Persoonlijke gegevens worden verwijderd of in hun verwerking beperkt zodra het doeleinde van de verwerking niet langer van toepassing is, mits wettelijke, contractuele of statutaire voorschriften de opslag van de gegevens vereisen.

In de onderstaande gevallen vindt een verwerking van persoonlijke gegevens plaats:


2. Toegang tot onze internetpagina's | Logbestanden

Tijdens het oproepen van onze internetpagina's wordt systeemgerelateerde informatie in zogenaamde server-logbestanden („log-liles“) verzameld en opgeslagen die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • IP-adres van de oproepende eindapparatuur

 • Datum en tijd van de toegang

 • Naam en URL van het opgeroepen bestand

 • Referrer-URL (internetpagina van waaruit toegang werd verkregen) en opgeroepen links

 • Informatie over het browsertype, de gebruikte versie en evt. het door u gebruikte besturingssysteem alsook de naam van uw toegangsprovider

Deze gegevens kunnen door ons niet aan een bepaalde persoon worden toegekend; wij zijn niet in staat uw identiteit te achterhalen. De gegevens van de logbestanden worden steeds gescheiden opgeslagen van andere persoonlijke gegevens; ze worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lid. f) GDPR voor de uitlevering van de inhoud van onze internet aanwezigheid alsook voor het waarborgen van de functionaliteit van onze informatietechnische systemen voor de optimalisering van onze internetpagina's en voor de evaluatie van de systeemveiligheid en –stabiliteit.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 2 weken en vervolgens automatisch verwijderd.


3. Gegevensverwerking in combinatie met de afsluiting, uitvoering of beëindiging van een contract

a) Afsluiting | Uitvoering van het contract

Bij een telefonische bestelling, een schriftelijke bestelling of een bestelling via onze online-shop verzamelen wij die gegevens, die wij nodig hebben voor de afsluiting, uitvoering en beëindiging van het koopcontract met u. Dit zijn:

 • achternaam, vvornaam

 • factuur- en eventueel afwijkend leveringsadres

 • e-mailadres

 • facturerings- en betalingsgegevens

 • btw-nummer

 • evt. telefoonnummer

Overige gegevens zijn vrijwillig. Deze bestelgegevens worden toegewezen aan uw gebruikersaccount en door ons – voorzover deze gegevens niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt (zie 4.) – uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling, in het bijzonder de levering van de bestelde goederen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 lid. b) GDPR. Bovendien verwerken wij uw e-mailadres conform art. 6 par. 1 lid. c) GDPR, omdat wij verplicht zijn u een elektronische bestelbevestiging toe te sturen.

De voor de afwikkeling van het contract verzamelde gegevens slaan wij op tot afloop van de wettelijke resp. eventueel contractuele waarborg- en garantierechten. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens door ons verwijderd, voorzover wij niet op grond van handels- en/of fiscale voorschriften verplicht zijn uw gegevens voor de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren (factuurrelevante gegevens in de regel tien jaar na afsluiting van het contract). Voor dit geval worden de gegevens tot hun verwijdering uitsluitend verwerkt voor de wettelijk voorgeschreven doeleinden (bijv. controle door de belastingdienst).

Bij de afwikkeling van het contract maken wij gebruik van externe logistieke dienstverleners. Deze verstrekken wij uw contactgegevens, voorzover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Rechtsgronden hiervoor zijn art. 6 par. 1 lid. b) en lid. f) GDPR. Onze dienstverlening verwerkt deze gegevens uitsluitend voor de tijdige en correcte levering van de goederen aan u en verwijdert deze vervolgens weer.


b) Kredietbeoordeling en melding van gegevens aan kredietregistratiebureaus

Indien u een betaaloptie kiest waarbij wij vooraf een prestatie leveren, bijv. bij koop op rekening, behouden wij ons het recht voor om, gebaseerd op art. 6 par. 1 lid. f) GDPR, ter bescherming van onze rechtmatige belangen en in het bijzonder ter voorkoming van betalingsverzuim en misbruik van onze online-shop, een identiteits- en kredietbeoordeling te laten uitvoeren door hierin gespecialiseerde dienstverleningsbedrijven (kredietregistratiebureaus). Identiteits- en kredietbeoordeling worden door ons uitgevoerd via bedrijven. Bij freelancers worden daarbij de benodigde persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, firma, adres) doorgegeven. Wij werken daarbij samen met

Creditreform Konstanz Müller & Schott GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Villingen
Marie-Curie-Str. 2
78048 Villingen-Schwenningen

Meer informatie over de gegevensverwerking door Creditreform en de berekening van de waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) door Creditreform, die evt. inhoud van een kredietbeoordeling kunnen zijn vindt u onder
https://www.creditreform.de/index.html.

Wij verwerken de kredietbeoordeling uitsluitend om een afgewogen beslissing over de motivering, uitvoering of beëindiging van de contractuele relaties met u te kunnen treffen en u op basis hiervan diverse betaalopties te kunnen aanbieden. U kunt overeenkomstig de voorwaarden van art. 21 GDPR bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de kredietbeoordeling. Wij hopen dat u er begrip voor hebt dat wij u in dit geval niet alle betaalopties kunnen bieden, in het bijzonder niet die, waarbij wij vooraf leveren.


4. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

a) Direct marketing per post

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt om uw bestelling te kunnen aannemen en afwikkelen, worden bij ons opgeslagen in uw gebruikersprofiel. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens – achternaam, voornaam, adres en evt. andere informatie die u ons vrijwillig hebt verstrekt, bijv. geboortedag – te verwerken om u informatie over nieuwe aanbiedingen, producten en diensten van ons per post toe te kunnen zenden. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 lid. f) GDPR.

U kunt te allen tijde gratis en met toekomstige werking uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel intrekken via een bericht aan de onder cijfer I. vermelde contactgegevens.

Uw gegevens worden niet meer voor reclamedoeleinden gebruikt en – de verwerking voor overige doeleinden onder voorbehoud – dienovereenkomstig verwijderd, als sinds de laatste bestelling van goederen of diensten via onze online-shop zes jaar zijn verstreken.


b) Direct marketing per e-mail en telefoon

aa) Met uitdrukkelijke toestemming

Wij gebruiken uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer voor reclamedoeleinden, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 lid. a) GDPR.

U kunt te allen tijde gratis en met toekomstige werking uw toestemming om per e-mail of telefonisch reclame te ontvangen intrekken via een bericht aan de onder cijfer I. genoemde contactgegevens of via een speciaal daarvoor bestemde link in de reclamemail.


Uw e-mailadres en uw telefoonnumer worden na het intrekken van uw toestemming niet meer voor commerciele doeleinden gebruikt en - toegestane verwerking voor andere doeleinden onder voorbehoud - dienovereenkomstig verwijderd.


bb) Zonder uitdrukkelijke toestemming

Indien wij uw e-mailadres in samenhang met de verkoop van een product of dienst hebben verkregen, behouden wij ons bovendien het recht voor u regelmatig aanbiedingen van producten uit ons assortiment, vergelijkbaar met het reeds door u gekochte product, per e-mail toe te zenden. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 lid. f) GDPR in combinatie met § 7 par. 3 UWG.

U kunt te allen tijde gratis en met toekomstige werking bezwaar maken tegen deze verwerking van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden via een bericht aan de onder cijfer I. vermelde contactgegevens of via een speciaal daarvoor bestemde link in de reclamemail.

Uw e-mailadres wordt niet meer voor reclamedoeleinden gebruikt en – toegestane verwerking voor andere doeleinden voorbehouden – dienovereenkomstig verwijderd, indien uw gegevensrecord drie jaar lang niet gewijzigd werd of drie jaar lang geen nieuwe documenten (bijv. contactberichten, e-mails, correspondentie) werden opgeslagen in ons CRM-systeem.


c) Newsletter

Op onze internetpagina's bieden wij u de mogelijkheid zich op onze newsletter te abonneren. Om onze newsletter te kunnen ontvangen hebben wij van u een e-mailadres nodig, de vermelding van uw naam geschiedt vrijwillig en dient slechts daartoe, u in de newsletter ook persoonlijk te kunnen aanspreken. Wij maken hierbij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure: Pas als u op de bevestigingslink hebt geklikt die naar het door u verstrekte e-mailadres wordt gestuurd, wordt dit e-mailadres opgenomen in onze mailinglijst.

De door u aan ons verstrekte gegevens worden gebaseerd op uw toestemming (art. 6 par. 1 lid. a) GDPR) door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van de newsletter. Bovendien verzamelen wij, gebaseerd op art. 6 par. 1 lid. f) GDPR, het IP-adres alsook datum en tijd van de registratie om uw aanmeldingsproces aantoonbaar vast te kunnen leggen.

Uw toestemming met betrekking tot de newsletter kunt u te allen tijde met toekomstige werking weer intrekken. Hiervoor is een kort bericht aan het onder cijfer I. genoemde contactadres of het activeren van de „Afmelden“-link onderaan elke Newsletter voldoende. Na uw afmelding worden uw gegevens niet meer verwerkt voor de verzending van de newsletter en – toegestane verwerking voor andere doeleinden onder voorbehoud – verwijderd.


5. Website-analyse en online aanwezigheid

a) Algemene opmerkingen over cookies

Onze internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Het gebruik van cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid. f) GDPR voor de optimalisering van onze internetpagina's en evaluatie van gebruikerstoegangen („rechtmatig belang“).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Cookies richten geen schade aan en bevatten geen virussen. Ze dienen ervoor ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies, vooral de zogenaamde sessie-cookies. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd en dienen er voor ons toe bijv. te herkennen of u zich met uw gebruikersaccount hebt aangemeld. Andere cookies blijven een bepaalde tijd op uw eindapparatuur („persistente cookies“) en zorgen ervoor dat wij uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen. Bovendien plaatsen wij cookies om het gebruik van onze internetpagina's statistisch vast te leggen en om de optimalisatie van ons internetaanbod te evalueren. De opslagduur is afhankelijk van het gebruiksdoel van de betreffende cookie.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch.
U kunt uw browser echter ook zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uit te sluiten of de automatische verwijdering van cookies als de browser wordt gesloten te activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze internetpagina's worden beperkt.


b) Webanalyse

Op onze internetpagina's worden de onderstaande webanalysediensten gebruikt:


aa) Google Analytics

Onze internetpagina's maken gebaseerd op art. 6 par. 1 lid. f) gebruik van GDPR Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Ca 94043, USA („Google“) voor een op behoeften gebaseerde vormgeving en optimalisering van onze internet aanwezigheid. Google Analytics gebruikt cookies en maakt gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aan. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze internetpagina's (browsertype en -versie, besturingssysteem, referrer-URL, IP-adres en tijdstip van de serveraanvraag) wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort en zo geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In opdracht van ons gebruikt Google de verzamelde informatie om uw gebruik van onze internetpagina's te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om overige, met het gebruik van onze internetpagina's samenhangende diensten te verlenen.

U het opslaan van de cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze interne aanwezigheid volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de door de cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze internetpagina's (incl. IP-adres) en de verwerking ervan verhinderen door de browser-plugin onder de volgende link te downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor browser-add-on kunt u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics bovendien voorkomen door de volgende link te activeren. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst, dat de toekomstige verzameling van uw gegevens tijdens het bezoek aan onze internetpagina's voorkomt. Houd er rekening mee dat de opt-out-cookie uitsluitend in deze browser en uitsluitend voor onze internetpagina geldt en dat u de cookie opnieuw moet plaatsen indien u de cookies in uw browser verwijdert.Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics vindt u op de internetpagina's van Google.


ab) Hotjar webanalyse

Onze internetpagina's gebruiken Hotjar, een webanalysedienst van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europe („Hotjar“). Rechtsgrond hiervoor is art. 6 par. 1 lid. f) GDPR; de gegevensverwerking vindt plaats voor de verbetering en een op behoeften afgestemde vormgeving van ons internetaanbod.

Er worden daarmee interacties van willekeurig geselecteerde, individuele bezoekers met de internetpagina op anonieme wijze geregistreerd. Zo ontstaat een protocol van bijv. muisbewegingen en -kliks met als doel het vastleggen van verbeteringsmogelijkheden van de betreffende internetpagina. Hiervoor plaatst Hotjar cookies. Om een directe verwijzing naar personen uit te sluiten, worden IP-adressen uitsluitend geanonimiseerd opgeslagen en verder verwerkt. Bovendien wordt informatie over het besturingssysteem, browser, ingaande en uitgaande verwijzingen (links), geografische herkomst en resolutie en type van het apparaat voor statistische doeleinden geëvalueerd. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt door ons of door Hotjar niet aan derden doorgegeven.

Indien u niet geregistreerd dient te worden, kunt u deze op alle internetpagina's die Hotjar gebruiken deactiveren door de DoNotTrack-header in uw browser te in te stellen. Meer informatie vindt u onder:
https://www.hotjar.com/opt-out

Meer informatie over Hotjar en de gegevensverwerking door Hotjar vindt u op internet onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy


ac) Pixel-code technology

Die Herbert Waldmann GmbH & Co. KG uses products and services for analysis and marketing purposes, which are provided by Visable GmbH (www.visable.com) in cooperation with them. To that end, pixel-code technology is used to collect, process and store data in order to create at least pseudonymised, but where possible and sensible, completely anonymous user profiles. Data collected, which may initially still include personal data, is transmitted to Visable or is collected directly by Visable and is used to create the aforementioned user profiles there. Visitors to this website are not personally identified and no other personal data is merged with the user profiles. If IP addresses are identified as personal, they are immediately deleted. You can object to the processing operations described with future effect at any time:


c) Google-remarketing

Op onze internetpagina's maken wij gebruik van de remarketing-technologie van Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Ca 94043, USA („Google“). De verwerking van de gegevens ten behoeve van remarketing vindt plaats gebaseerd op art. 6 par. 1 lid. f) GDPR („rechtmatige belangen“). Met behulp van remarketing-maatregelen willen wij ervoor zorgen dat u op uw interesses afgestemde advertenties te zien krijgt om onze internet aanwezigheid voor u nog interessanter vorm te geven en u bij het bezoek aan andere internetpagina's niet lastig te vallen met oninteressante advertenties.

De Remarketing-functie van Google is bedoeld om gebruikers van onze internetpagina's in het kader van het Google-advertentienetwerk op interesses afgestemde advertenties te presenteren. Dit vindt plaats door middel van in uw browser geplaatste cookies, waarmee uw gebruiksgedrag bij het bezoek aan diverse internetpagina's door Google wordt geregistreerd en geëvalueerd. Zo kan door Google uw eerdere bezoek aan onze internetpagina's worden vastgesteld en u op andere internetpagina's, die eveneens gebruik maken van de remarketing-functie van Google, advertenties van onze producten en diensten presenteren. Een samenvoeging van de in het kader van remarketing verzamelde gegevens met uw persoonlijke gegevens die evt. door Google worden opgeslagen, vindt volgens Google niet plaats. In het bijzonder worden volgens Google bij remarketing slechts gepseudonimiseerde gegevens verwerkt.

Mocht u het gebruik van de remarketing-functie van Google niet wensen, dan kunt u deze in principe deactiveren door onder http://www.google.com/settings/ads bepaalde instellingen te wijzigen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties via de adverentienetwerkinitiatieven deactiveren door de aanwijzingen onder http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen. Verdere informatie over Google-remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u onder http://www.google.com/privacy/ads/ inzien.

Bovendien kunt u het gebruik van targeting- en remarketing-technologieën – beide of afzonderlijk – via een dienovereenkomstige selectie deactiveren met behulp van de hier oproepbare voorkeurmanager.

http://youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


d) Uw cookie-instellingen


6. Contactformulier | „Hebt u vragen“

Indien u ons via het contactformulier op onze internetpagina's of per e-mail of via de knop „Hebt u vragen“ vragen stuurt, worden uw vragen, inclusief de door u vermelde contactgegevens (o.a. naam, e-mailadres, telefoonnummer alsook firma en postcode, voor toewijzing van de verantwoordelijke contactpersoon) ter verwerking van de vraag en voor eventuele follow-up vragen bij ons opgeslagen. Rechtsgronden zijn art. 6 par. 1 lid. b) en f) GDPR; rechtmatige doeleinden zijn de verwerking en follow-up van gebruikersvragen alsook de toekomstige benadering van de gebruiker voor advies- en evaluatiedoeleinden.. De gegevens worden 3 maanden na de laatste contactopname met u verwijderd, voorzover wij niet wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van contactformulieren vindt u hier.7. Foto-database

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van onze foto-database vindt u hier.

III. Doorgeven van uw gegevens aan derden

Doorgeven van uw gegevens aan derden vindt - voorzover onder cijfer II niet uitdrukkelijk verklaard – in principe niet plaats. In het bijzonder sturen wij uw gegevens met uitzondering van de onder cijfer II weergegeven verwerkingen niet door aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevinden. Voorzover bij de onder cijfer II genoemde verwerkingen gegevens naar de server van de door ons aangewezen aanbieders van tracking- of targeting-technologieën in de Verenigde Staten worden gestuurd, vindt deze gegevensoverdracht plaats conform de beginselen van het zogenaamde privacy-shield.

Voor een deel maken wij bij de verwerking van persoonlijke gegevens gebruik van externe dienstverleners in het kader van een opdrachtverwerking conform art. 28 GDPR (bijv. op het gebied van IT-diensten). Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en aangewezen, zijn aan onze aanwijzingen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

Het doorgeven van uw gegevens bijv. aan toezichthoudende instanties en wethandhavingsautoriteiten vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke voorschriften, indien het noodzakelijk is voor fraudebestrijding en overige strafrechtelijke overtredingen of voor het waarborgen van de veiligheid van onze gegevensverwerkende systemen. Rechtsgronden hiervoor zijn art. 6 par. 1 lid. c) [Nakoming van wettelijke verplichtingen] en lid. f) GDPR [„Bescherming van rechtmatige belangen“].


IV. Betrokkenenrechten

Voorzover wij uw persoonlijke gegevens verwerken, beschikt u als betrokkene in de zin van art. 4 nr. 1 GDPR conform hoofdstuk 3 GDPR over de volgende rechten:


1. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voorzover deze op grond van art. 6 par. 1 lid. f) GDPR („rechtmatige doeleinden“) wordt ondersteund (art. 21 GDPR). Een verplichting tot omzetting van uw bezwaar bestaat conform art. 21 par. 1 clausule 1 GDPR echter uitsluitend, indien u ons hiervoor gronden van bovengeschikt belang noemt, voortkomend uit uw specifieke situatie. Uw persoonlijke gegevens worden niet meer verwerkt, tenzij er dwingende wettelijke gronden bestaan voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden prevaleren, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

U kunt te allen tijde – zonder opgave van redenen – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame-/marketingdoeleinden. De u betreffende gegevens worden dan niet meer verwerkt voor reclame-/marketingdoeleinden.


2. Recht op herroeping van de toestemming voor de verwerking van gegevens volgens de privacywetgeving

U hebt het recht uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde zonder opgave van redenen in te trekken middels een bericht aan de onder cijfer I genoemde instantie, zonder dat hiervoor andere dan de bemiddelingskosten conform de basistarieven ontstaan. Door intrekking van de instemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de instemmingsverklaring tot de intrekking plaatsgevonden verwerking niet beïnvloed.


3. Overige betrokkenenrechten

 • Recht op informatie over de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens, in het bijzonder over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de gegevens en hun herkomst, indien de gegevens niet direct bij u verzameld werden, de categorieën van de ontvangers van uw gegevens, de geplande opslagtermijn alsook de betrokkenenrechten (art. 15 GDPR)

 • Recht op herziening van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens (art. 16 GDPR)

 • Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden, waarvoor ze werden verzameld, en wij niet op grond van wettelijke, statutaire of contractuele voorschriften verplicht zijn tot de opslag van de gegevens (art. 17 GDPR)

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens (art. 18 GDPR)

 • Recht op het doorgeven van gegevens met betrekking tot de ons door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens in een gangbaar, door machines afleesbaar formaat (art. 20 GDPR)


4. Recht op het indienen van een bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Conform art. 77 GDPR heeft u, ongeacht mogelijke andere administratieve of wettelijke rechtsmiddelen, het recht een klacht voor te leggen bij een toezichthoudende instantie, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens door ons inbreuk maakt op de voorschriften van de GDPR.

De voor Herbert Waldmann GmbH & Co. KG verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


V. Gegevensbeveiliging

Wij nemen gepaste technische veiligheidsmaatregelen om de door u aan ons toevertrouwde gegevens tegen verlies, vernieling, openbaarmaking en toegang door onbevoegden te beschermen en passen deze steeds aan de stand van de techniek aan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technische vooruitgang.

Deze internetpagina's maken om veiligheidsredenen en ter bescherming van het doorgeven van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld de aanvragen, die u aan ons als beheerder van de internetpagina's stuurt, gebruik van een SSL-codering. Bij een gecodeerde verbinding verandert de adresbalk van de browser van "http://" naar "https://" en verschijnt een slotsymbool in uw adresbalk. Zodra deze SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons zendt niet meer door derden worden bekeken.

Wij wijzen u er echter op, dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. de communicatie per E-mail) veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang tot derden is niet mogelijk.


VI. Links naar internetpagina's van derden

Wij linken internetpagina's van andere, niet met ons verbonden aanbieders (derden), bijv. op onze profielen bij sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram en Facebook. Wij wijzen u erop dat wij, indien u op deze links klikt, geen invloed hebben op de gegevens die door deze aanbieders worden verwerkt. Omdat de gegevensverwerking door derden buiten onze macht ligt, kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Nadere informatie over de verwerking van uw gegevens door deze derde staat vermeld in de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

Verdere informatie (social media-optredens)


VII. Aanpassingen van de informatie over gegevensbescherming

Onze informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zullen wij van tijd tot tijd bijwerken, om deze aan te passen aan de stand van de techniek of aan gewijzigde randvoorwaarden. Wij adviseren u daarom zich regelmatig te informeren over wijzigingen op deze pagina.


Informatie over de verzameling van uw persoonlijke gegevens conform art. 13 en 14 GDPR


Stand: April 2020