Gebruiksvoorwaarden


Algemene opmerkingen over de gebruiksvoorwaarden

Een gebruik van de de door de firma Herbert Waldmann GmbH Co.KG aangeboden internetpagina's (hierna „Waldmann website“) is uitsluitend toegestaan op grond van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze worden in het bijzonder aangevuld door de verklaring met betrekking tot bescherming van gegevens (» volledige verklaring met betrekking tot bescherming van gegevens).

De informatie op deze internetwebsite zijn met de grootste zorgvuldigheid door ons samengesteld. Ze worden voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de voortdurende beschikbaarheid van onze inhoud, de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan kunnen wij evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij staan er ook niet voor in dat de inhoud van dit inter­netaanbod geschikt is voor de gebruiker en zijn doelen. Elke bindende informatie, advies, aanbeveling of verklaring door ons blijft uitsluitend een indi­viduele communicatie voorbehouden.


Externe links

Inhoud van andere aanbieders op internet wordt niet door ons overgenomen. Dit geldt zelfs dan, als onze website snelkoppelingen naar ander websites mocht bevatten. De gelinkte websites zijn zonder uitzondering onderworpen aan de controle en aansprakelijkheid van de desbetreffende exploitant van de website. Fa. Waldmann heeft geen invloed op de actuele of toekomstige vormgeving resp. inhoud van dergelijke gelinkte sites. Een permanente controle van de externe sites is zonder concrete aanwijzingen op illegale inhoud niet mogelijk en niet redelijk.

Fa. Waldmann heeft bij het eerste „linken“ naar de website van de desbetreffende derde aanbieder de vreemde inhoud gecontroleerd met betrekking tot het mogelijk bestaan van rechtsovertredingen of illegale inhoud. Op het tijdstip van het aanmaken van de links waren hiervoor geen aanknopingspunten zichtbaar.

Zodra fa. Waldmann kennis mocht krijgen van rechtsovertredingen - in het bijzonder van illegale inhoud - worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.


Auteursrecht/geestelijk eigendom

De inhoud, de vormgeving en de opbouw van ons internetaanbod (dit omvat alle teksten, afbeeldingen en de lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De aangegeven namen en logo's zijn eigendom van ondernemingen van de „Waldmann-groep“ of andere licentiegevers en als zodanig beschermd door auteurs- en merkenrecht en andere commerciële octrooien. De door ons geplaatste informatie, teksten, merken, logo's en beeldmateriaal mogen geheel of gedeeltelijk zonder onze uitdrukkelijk voorafgaande toestemming niet voor commerciële doeleinden verveelvuldigd, verbreid, publiekelijk weergegeven of op een andere wijze worden gebruikt. Ook is het plaatsen van links naar onze websites afhankelijk van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden hiermee uitdrukkelijk voor, ons internetaanbod steeds te wijzigen, aan te vullen te verkleinen of ook compleet in te trekken.

Het woord- en beeldmerk „Waldmann“ en andere productnamen, afbeeldingen en logo's identificeren producten van de „Waldmann-groep“ en zijn beschermde merken.

Wendt u zich a.u.b., onder vermelding van het gebruiksdoel tot ons als u inhoud van onze internetpresentatie buiten onze website wilt gebruiken.


Soort informatie

Excerpten uit persartikelen die de website bevat, geven de mening weer van de desbetreffende experts/redacteuren of de desbetreffende kranten en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Waldmann-groep. Door de publicatie bevestigt Waldmann niet de juistheid of volledigheid van informatie en aanvaardt dienovereenkomstig geen enkele verantwoordelijkheid.


Verklaring met betrekking tot bescherming van gegevens / Persoonlijke gegevens

Bescherming nemen wij zeer serieus. Wij garanderen u dat wij alle persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, absoluut vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven of verkopen aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons in de onderneming alleen onder voorbehoud van uw toestemming elektronisch opgeslagen, gebruikt en verwerkt om u onze omvangrijke service te kunnen garanderen. Deze gegevensopslag is, net als de verzameling van de gegevens zelf, de verwerking en het gebruik ervan onderworpen aan de wettelijkgelden­de regelingen met betrekking tot de bescherming van gegevens van de Bondsrepubliek Duitsland. Lees hiervoor onze

» volledige verklaring met betrekking bescherming van gegevens


Toegang tot de website / Registratie gebruiker

Op een altijd mogelijke toegang of registratie door Waldmann kan de gebruiker geen beroep doen. Firma Waldmann is zonder vermelding van de redenen steeds bevoegd een reeds verleend toegangsrecht te herroepen door de blokkering van de toegangsmogelijk­heid.

Dit geldt in het bijzonder dan, als de gebruiker in samenhang met een registratie geen waarheidsgetrouwe gegevens heeft ingevuld, handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarde, of toepasbaar recht heeft overtreden bij de toegang of het gebruik van de Waldmann website.

De gebruiker wordt er hiermee uitdrukkelijk op gewezen dat hij altijd schriftelijk de verwijdering van zijn registratie kan verlangen. Firma Waldmann zal in dit geval alle gegevens van de gebruiker en alle andere opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn.


Virusbescherming

Firma Waldmann doet steeds haar best om de „Waldmann website“ vrij te houden van virussen. Het is haar desondanks niet mogelijk een vrijheid van virussen te garanderen. De gebruiker moet er daarom in het eigen belang voor zorgen dat hij voor het downloaden zorgt voor adequate veiligheidsmaatregelen op zijn systeem en in het bijzonder voor het gebruik van virusscanners.


Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ont­staan uit het gebruik van deze website wordt hiermee uitgesloten voor zover deze niet berusten op opzet of grove nalatig­heid.


Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

Als bevoegde rechtbank wordt – voor zover de gebruiker koopman in de zin van het Handelswetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk voorbehouden deel is – Villingen-Schwenningen overeengekomen.

Voor geschillen uit of op grond van het webaanbod van de „Waldmann-groep“ geldt Duits recht. De toepassing van de uniforme wet over de internationale koop van bewegelijke zaken van 17-7-1973 en van het UN-verdrag over de internationale koop van waren van 11-4-1980 wordt uitgesloten.


Stand: 1 april 2015